Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

 

 

 

 

Kanske såg det ut så här där de bodde. 

 

 

 

Man vet i alla fall att det bott människor här i Sköndal sedan järnåldern (500 f Kr - 1050 e Kr), troligen redan på stenåldern. Det har hittats stenåldersbosättningar både i Älta och Skrubba, som inte ligger alls långt bort.  Sköndal ligger cirka § mil söder om Stockholm. 

 

Gravfält

Det finns minst två gravfält, men troligt finns det fler.  Dessa är troligen från järnåldern.

 

1. Ligger vid Stora Sköndals bad.  Det består av 20 fornlämningar och är 90 x 30 x 40 m. Dessa lämningar består av 4 högar samt 16 runda stensättningar. Tyvärr är detta gravfält förstört till stora delar. 

 

2. Ligger i närheten av Normansgården på Stora Sköndals område. Det är 60 x 20 x 35 m och består av 5 fornlämningar. Dessa utgörs av 5 runda stensättningar. På en av stenarna finns troligen skågropar. 

 

 

 

Armbygel i brons

 

1927 hittade man vid sjön Drevvikens strand en armbygel i brons som var överdragen med guldbleck.  Denna är från järnåldern. 

 

 

Klangsten i Sköndal 

 

OBS! Detta är min egen teori. Enligt Länsstryrelsen kan man ej med säkerhet säga om detta är ett fornfynd.

 

 

Ger ifrån sig ett klangande ljud om om an slår med en annan sten på den. Användes ofta vid olika riter på bronsåldern. Har provat att banka på den och visst klangar det om den. Dock finns inga skålgropar på den som det brukar, utan den är helt slät. 

 

 

Uppallat block i Sköndal (kallas också liggande höna) 

 

OBS! Detta är min egen teori. Enligt Länsstryrelsen kan man ej med säkerhet säga om detta är ett fornfynd.

 

 

Runt de uppallade blocken finns ofta berättelser om att de använts som offerstenar vid blot eller liknande rituella ceremonier, eller att de varit boningar för vättar och annat oknytt. En del uppallade block är försedda med skålgropar, "älvkvarnar", som kan härröra från bronsåldern eller äldre järnåldern. Det är inte ovanligt att de uppallade blocken återfinns i närheten av gravfält eller fornborgar och somliga har även visat sig vara gravar. Likaså har inom den samiska tron de uppallade blocken använts vid ritualer och omgärdats av liknande traditioner.

 

Skålgrop i "offerstenen"

 

 

 

 

 

Skågropar

 

Den vanligaste tolkningen av groparnas funktion är att de spelat en viktig roll inom fruktbarhetskultens olika yttringar för god äring. En hypotes är att man rituellt malde sädeskorn i dem, eftersom de flesta ligger i anslutning till forntida åkrar. Odlingsbygdens gropar är mest förlagda på små, släta hällar på dåtidens strandängar nära boplatserna, med jordbrukets odling och boskapsskötsel i fokus anses därför det öppna läget ha varit avgörande i dessa trakter. Den tolkningen förklarar dock inte varför många av groparna är mycket grunt huggna, samt att det förekommer lokaler med stora mängder gropar förlagda på bergsknallar långt bortom odlad mark och då ofta i, eller i anslutning till fornborgar. Andra användningsområden har därför också föreslagits.
 

Ordet älvkvarnar tillhör vårt äldre språkbruk liksom vår folktro, medan skålgropar är en vetenskaplig, arkeologisk term som tillkom först under förra seklet. Skålgropsstenar kan därför även kallas offerstenar eller blotstenar. Från mälarlandskapen är det känt att man förr offrade i älvkvarnar för att bota de sjukdomar som man trodde orsakades av älvor och då främst "älvblåst" eller "älvabläst", det vill säga nässelutslag. Man tillverkade små dockor av bland annat hår, naglar och delar av kläder från den sjuke. Dessa dockor offrades på en skålgropssten under tre torsdagskvällar i rad. I samband med detta smordes även skålgroparna med ister, talg eller smör. Man kunde även offra knappnålar och mynt i skålgroparna.

 

 

 OBS! Ej med säkerhet någon skålgrop.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Free counters!